مجید خزایی در کتاب ۱۰۰ ایده توپ، از کسب و کارها، استارت آپ‌ها و کارآفرینان موفق ایرانی در چند

سال اخیر می‌گوید. در واقع آن ها را معرفی می‌کند، با این هدف که بدانیم برای موفق شدن نیاز به سرمایه یا ایده بسیار

خاصی نیستیم. فقط کافی است چشم‌هایمان را ببندیم و ایده‌هایمان را به درستی اجرا کنیم.